วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ช่วยกันพัฒนาห้องเรียน24 มิถุนายน 2553
ลูกๆ1/6 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน
และจัดบอร์ดวันสุนทรภู่
ครูติดงาน...มาช้าไปหน่อย
ได้ภาพมาให้ดูแค่ 2 ภาพ
ดีใจที่ลูกๆ ร่วมมือร่วมใจกัน

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นักเรียนม.1/6 แข่งคัดลายมือเข้ารอบแล้ว 2 คน

นักเรียนม.1/6เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ผ่านรอบแรกแล้ว 2 คน
คัดลายมือภาษาไทยหัวกลม
1. เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสด
คัดลายมือภาษาไทยตัวอาลักษณ์
1. เด็กหญิงเกวลี มุ่งงาม

ด.ญ.อารีรัตน์ มีแก้ว ผู้รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ทำบุญประจำสัปดาห์17 มิถุนายน 2553
นักเีรียนชั้น ม.1/6 เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
ประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ลานธรรมะโรงเรียนธัญรัตน์

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมท่านผู้ปกครอง ม.1/6 " รักลูกให้ถูกทาง "

13 มิถุนายน 2553
ท่านผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ห้อง6
เข้าร่วมประชุมตามโครงการ "รักลูกให้ถูกทาง"
ในการนี้ได้คัดเลือกตัวแทนท่านผู้ปกครอง
เข้าประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งท่านผู้ปกครองมที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้
คุณ สุพจน์ หมวดช่วย เป็นประธาน
คุณ นุชรีย์ วิศิษฎ์จันทร เป็นรองประธาน
คุณ จิณษ์นิภา เจริญจันทร เป็นนายทะเบียน
คุณ สุรจิตร วงษ์นารถ เป็นประชาสัมพันธ์
คุณ ประดับพร ดิษโพธิ์ เป็นเลขานุการ
คุณสุพจน์ คุณประดับพร ประธานและเลขาฯของเรา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครอง
ชั้นมัธมศึกษาปีที่1คุณ นุชรีย์ วิศิษฎ์จันทร
เป็นรองประธาน
ผู้ปกครองม.1/6คุณ จิณษ์นิภา เจริญจันทร
นายทะเบียน
ผู้ปกครองม.1/6
คุณ สุรจิตร วงษ์นารถ
ประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครอง ม.1/6

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สุดปลื้มสำหรับวันนี้ ...ไหว้ครูธัญรัตน์


10 มิถุนายน 2553
โรงเรียนธัญรัตน์จัดพิธีไหว้ครู
ณ ลานพิธีกาญจนาพิเษก
นักเรียนห้องเราร่วมกันทำพานไหว้ครู
ตั้งแต่บ่ายวันที่ 9 ได้พานสวยสมใจ
แต่ที่ดีใจมากกว่านั้น คือเช้าวันที่ 10
นักเรียนยิ้มแย้ม สวัสดี และขอให้อวยพร
...ดีใจมากสำหรับดอกไม้
...ดีใจมากสำหรับรอยยิ้ม กว่า 50 รอยยิ้ม